Úspechy našich žiakov v šk. roku 2018/2019

Ďakujeme všetkým žiakom za ich zodpovednú prípravu na súťaže a reprezentáciu svojich tried a našej základnej školy v školskom roku 2018/2019. Víťazom blahoželáme. Ďakujeme i všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.

TALENTY 2019

CVČ v Kysuckom Novom Meste ocenilo za úspešné riešenie úloh v okresných súťažiach žiakov našej školy:

Matematická olympiáda: Nikola Sýkorová, 9. A

Pytagoriáda: Vanesa Darmová, 5. A

Fyzikálna olympiáda: Nikola Sýkorová, 9. A

Olympiáda z anglického jazyka: Samuel Balík, 7. A

Geografická olympiáda: Daniela Mrvečková, 7. A, Matej Pečalka, 7. A, Sofia Tkáčiková, 8. A, Vanesa Darmová, 5. A

Biblická olympiáda: Nikola Sýkorová, 9. A

Technická olympiáda: Michal Bugáň, 9. A, Michal Rudinec, 9. A, Filip Višňák, 6. A

KULTÚRA A UMENIE

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - recitačná súťaž

I. kategória 2. - 4. ročník

Poézia:

1. miesto Nella Višňáková, 3. A (postup do okresného kola)

2. miesto Alexej Višňák, 2. A

3. miesto Natália Mrvečková, 4. A, Klaudia Kubalová, 2. A

Próza:

1. miesto Filip Holtan, 2. A (postup do okresného kola)

2. miesto Elissa Sládeková, 4. A

3. miesto Kristína Kapliková, 3. A

II. kategória 5. - 6. ročník

Poézia:

1. miesto Ivana Kocúrová, 6. A (postup do okresného kola)

2. miesto Vanessa Darmová, 5. A

Próza:

1. miesto Liliana Palaťková, 5. A (postup do okresného kola)

2. miesto Alžbeta Jarošová, 5. A

III. kategória 7. - 9. ročník

Poézia:

1. miesto neudelené

2. miesto Nela Červeníková, 9. A

3. miesto Alžbeta Mária Kapallová, 7. A, Vanessa Javoríková, 7. A

Próza:

1. miesto Lucia Holtanová, 7. A (postup do okresného kola)

2. miesto Nikola Sýkorová, 9. A

3. miesto Lucia Jarošová, 8. A

- žiakov pripravovali p. uč. Wágnerová, p. uč. Ševecová, p. uč. Hlatká, p. uč. Zipserová

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - recitačná súťaž, reprezentovali nás Filip Holtan, 2. A, Nella Višňáková, 3. A, Liliana Palaťková, 5. A, Ivana Kocúrová, 6. A, Lucia Holtanová , 5. A

Filip Holtan obsadil vo svojej kategórii 2 miesto (žiakov pripravovali p. uč. Wágnerová, p. uč. Ševecová a p. uč. Zipserová)

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku - úspešní riešitelia Samuel Balík, 7. A (postup do obvodného kola), Matej Pečalka, 7. A, Jakub Geleta, 7. A, Denis Blanárik, 9. A (postup do obvodného kola), Daniel Mokryš, 9. A, Branislav Magidár, 9. A

- žiakov pripravovali p. uč. Berešíková a p. uč. Prievozníková

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku - reprezentovali nás Samuel Balík, 7. A - 3. miesto, Denis Blanárik, 9. A - 6. miesto

- žiakov pripravovali p. uč. Berešíková a p. uč. Prievozníková

Dekanátne /okresné/ kolo Biblickej olympiády - reprezentovali nás Lucia Holtanová, 7. A, Timea Boráková, 8. A, Lucia Jarošová, 8. A - žiakov pripravila p. uč. Brisudová

MATEMATIKA, INFORMATIKA A SVET PRÁCE

Okresné kolo matematickej olympiády - reprezentovali nás Vanessa Darmová, 5. A (úspešná riešiteľka), Nina Berešíková, 6. A, Soňa Vendrinská, 6. A, Ema Mináriková, 7. A (úspešná riešiteľka), Nina Šusteková, 7. A, Alexandra Kmošková, 8. A, Nikola Sýkorová, 9. A (2. miesto a postup do krajského kola)

- žiakov pripravovali p. uč. Palúchová a p. uč. Plošticová

Krajské kolo matematickej olympiády - Nikola Sýkorová, 9. A - žiačku pripravovala p. uč. Plošticová

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž

- ročníky 1. až 4. (zapojených 36 žiakov), štyria úspešní riešitelia, Karolína Pinková, 2. A sa stala najúspešnejšou riešiteľkou našej školy, žiačku pripravovala p. uč. Wágnerová

- z ročníkov 5. až 9. bola najúšpešnejšia Timea Boráková, 8. A sa stala najúspešnejšou riešiteľkou našej školy - dosiahla úspešnosť 91,7%, Vanessa Darmová, 5. A - úspešnosť 85,8%, Ján Hromádka, 8. A - úspešnosť 85%, žiakov pripravovala p. uč. Palúchová a p. uč. Plošticová

Okresné kolo technickej olympiády - reprezentovali nás Filip Višňák, 6. A (1. miesto a postup do krajského kola), Michal Bugáň, 9. A, Michal Rudinec, 9. A (3. miesto a postup do krajského kola - žiakov pripravovala p. uč. Obernauerová

Krajské kolo technickej olympiády - reprezentovali nás Filip Višňák, 6. A, Michal Bugáň, 9. A, Michal Rudinec, 9. A - žiakov pripravovala p. uč. Obernauerová

Okresné kolo Pytagoriády 3., 4., 5. - reprezentovali nás Dorota Palaťková, 3. A (úspešná riešiteľka), Lukáš Zajvald, 4. A, Elissa Sládeková, 4. A (úspešní riešitelia), Laura Mináriková, 4. A, Vanessa Darmová, 5. A (úšpešná riešiteľka - 1. miesto), Alžbeta Jarošová, 5. A, Liliana Palaťková, 5. A - žiakov pripravovali p. uč. Ševecová, p. uč. Hlatká a p. uč. Plošticová

Okresné kolo Pytagoriády 6., 7., 8. - reprezentovali nás Filip Višňák, 6. A, Adam Kubík, 6. A, Soňa Vendrinská, 6. A, Nina Berešíková, 6. A, Karolína Hudecová, 6. A, Matej Pečalka, 7. A (úspešný riešiteľ), Nina Šusteková, 7. A, Ema Mináriková, 7. A, Jakub Geleta, 7. A, Timea Boráková, 8. A (úšpešná riešiteľka), Michal Zajvald, 8. A, Sofia Tkáčiková, 8. A, Peter Kubík, 8. A - žiakov pripravovala p. uč. Palúchová

iBobor - informatická súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka

100% úspešnosť dosiahli Timea Boráková, 8. A, Ema Mináriková, 7. A, Ema Mičicová, 7. A

96% úspešnosť - Filip Višňák, 6. A

91,7% úspešnosť - Nikola Sýkorová, 9. A

87,5% úspešnosť - Peter Macúš, 5. A, Tomáš Kubík, 5. A

86,6% úspešnosť - Alžbeta Mária Kapallová, 7. A, Lucia Jarošová, 8. A, Dominik Bielik, 6. A

85% úspešnosť - Matej Pečalka, 7. A, Michal Rudinec, 9. A, Branislav Madigár, 9. A, Peter Kubík, 8. A

80% úspešnosť - Vanessa Javoríková, 7. A

- žiakov pripravovala p. uč. Plošticová

 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Okresné kolo Biologickej olympiády kat. E – odbornosť zoológia

- reprezentovala nás Nikola Sýkorová 9. A - 1. miesto, žiačku pripravovala p. uč. Gažová

Krajské kolo Biologickej olympiády kat. E – odbornosť zoológia

- reprezentovali nás Nikola Sýkorová 9. A – úspešná riešiteľka, žiačku pripravovala p. uč. Gažová

Školské kolo geografickej olympiády

- úspešní riešitelia, ktorí postúpili do okresného kola Vanesa Darmová 5. A, Liliana Palaťková 5. A, Tomáš Kubík 5. A, Daniela Mrvečková 7. A, Matej Pečalka 7. A, Lucia Holtanová 7. A, Timea Boráková 8. A, Ján Hromádka 8. A, Sofia Tkáčiková 8. A, Branislav Madigár 9. A, Petra Jančiová 9. A

- žiakov pripravovala p. uč. Palúchová

Okresné kolo geografickej olympiády

- reprezentovali nás Vanesa Darmová 5. A, Liliana Palaťková 5. A, Tomáš Kubík 5. A, Daniela Mrvečková 7. A, Matej Pečalka 7. A - úspešní riešitelia postup do krajského kola, Lucia Holtanová 7. A, Timea Boráková 8. A, Ján Hromádka 8. A, Sofia Tkáčiková 8. A - postup do krajského kola, Branislav Madigár 9. A, Petra Jančiová 9. A

- žiakov pripravovala p. uč. Palúchová

Krajské kolo geografickej olympiády

- Matej Pečalka 7. A, Daniela Mrvečková 7. A, Sofia Tkáčiková 8. A

- žiakov pripravovala p. uč. Palúchová

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

- reprezentovali nás Alexandra Kmošková 8. A, Klaudia Súkeníková 8. A, Nina Mrázová 8. A, Timea Boráková 8.A, žiakov pripravovala p. uč. Obernauerová

- Nikola Sýkorová 9.A – postup do krajského kola, žiačku pripravovala p. uč. Plošticová

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

- reprezentovala  nás Nikola Sýkorová 9. A – úspešná riešiteľka 5. miesto,

- žiačku pripravovala p. uč. Plošticová

Okresné kolo chemickej olympiády

- reprezentovali nás Branislav Madigár 9. A, Matej Hruška 9. A, Nikola Sýkorová 9.A

- žiakov pripravovali  p. uč. Gažová a p. uč. Berešíková

Všetkovedko

- celoslovenská súťaž, ktorá  testovala znalosti žiakov z matematiky, slovenského i anglického jazyka, vlastivedy i prírodovedy, 7 žiakov získalo veľký diplom s titulom Všetkovedko a 9 žiakov malý diplom s titulom Všetkovedkov učeň,

- Lucia Svrčková 3. A získala aj diplom Všetkovedko našej školy, bola z našej školy najúspešnejšia riešiteľka

Vyhodnotenie zberu papiera za školský rok 2018/2019

- koordinátor p. uč. Gažová a p. uč. Palúchová

  1. miesto: Filip Višňák 6. A  - 310 kg
  2. miesto: Daniela Mrvečková 7. A - 181 kg
  3. miesto: Alžbeta Mária Kapallová 7. A - 179,4 kg


ZDRAVIE A POHYB

- na príprave žiakov na športové súťaže sa podieľali vyučujúci telesnej a športovej výchovy p. uč. Gregová, p. uč. Wágnerová, p. uč. Berešíková, p. uč. Ščambová, osobitne sa športovej príprave venujú na športových krúžkoch p. uč. Wágnerová a p. uč. Ševecová.

Okresné kolo vo vybíjanej mladších žiakov a žiačok ZŠ

- zmiešané družstvo – Marek Janči 4. A, Magdaléna Jarošová 4. A, Sebastián Laš 4. A, Natália Mrvečková 4. A, Nikola Muziková 4. A, Roman Muzika 4. A, Marek Putorík 4. A, Elissa Sládeková 4. A, Lukáš Zajvald 4. A, Simona Janíková 4. A, Matej Kosa 4. A, Tomáš Bugáň 4. A, Tomáš Hruška 4. A - 4.miesto

Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok ZŠ

-  reprezentovali nás  Nella Višňáková 3. A, Magdaléna Jarošová 4. A, Alžbeta Jarošová 5. A, Natália Birošíková 5. A, Soňa Chrobáková 6. A, Vanessa Javoríková 7. A, Simona Rebrošová 7. A, Alžbeta Mária Kapallová 7. A, Nina Šusteková 7. A, Lucia Jarošová 8. A, Klaudia Súkeníková 8. A, Nina Mrázová 8. A, Tamara Kubalová 8. A – 6. miesto

Okresné kolo v bedmintone  žiakov   

- reprezentovali nás Slávka Záhradníková 8. A, Ján Hromádka 8. A,  Michal Zajvald 8. A, Vanessa Javoríková 7. A

- 2. miesto dievčatá a 3. miesto chlapci

Vianočný turnaj v halovom futbale starších žiakov

- 4. miesto

Florbal nás baví

– II. kolo florbalovej ligy pre mladších žiakov a žiačky

- reprezentovali nás Samuel Janík 6. A, Dominik Macúš 6. A, Adam Kubík 6. A, Filip Višňák 6. A, Timea Tkáčiková 6. A, Janka Belešová 6. A, Viktória Marušová 6. A, Soňa Vendrinská 6. A, Ivana Kocúrová 6. A, Vanesa Darmová 5. A, Michaela Virdzeková 5. A, Tomáš Kubík 5. A, Sebastián Kmošek 5. A, Dávid Svystyak 5. A, Dávid Janda 5. A, Matej Ragula 5. A – žiaci 4. miesto, žiačky 2. miesto

- III. kolo – reprezentovali násSamuel Janík 6. A, Dominik Macúš 6. A, Filip Višňák 6. A, Timea Tkáčiková 6. A, Janka Belešová 6. A, Viktória Marušová 6. A, Soňa Vendrinská 6. A, Ivana Kocúrová 6. A, Terézia Nová 6. A, Vanesa Darmová 5. A, Tomáš Kubík 5. A, Sebastián Kmošek 5. A, Dávid Svystyak 5. A, Peter Pavlus 5. A, Matej Ragula 5. A

- celkové výsledky po III. kole žiaci 4. miesto, žiačky 2. miesto

Okresné kolo vo florbale dievčat ZŠ

- reprezentovali nás Nikola Muziková 4. A, Magdaléna Jarošová4. A, Vanesa Darmová 5. A, Timea Tkáčiková 6. A, Vanessa Javoríková 7. A, Lucia Holtanová 7. A, Sofia Tkáčiková 8. A, Slávka Zahradníková 8. A, Lucia Jarošová 8. A, Nela Červeníková 9. A – 4. miesto

Okresné kolo vo florbale starších žiakov ZŠ

- reprezentovali nás Adam Kubík 6. A, Filip Višňák 6. A, Samuel Janík 6. A, Dominik Macúš 6. A, Marek Holtan 6. A, Matúš Kopásek 8. A, Michal Zajvald 8. A, Ján Hromádka 8. A, Dávid Trubačík 8. A, Denis Bugáň 8. A – 3. miesto

Malá liga vo florbale najmladších žiakov a žiačok

- I. kolo, reprezentovali nás Roman Muzika, Nikola Muziková, S. Janíková, M. Jarošová 4.A, N. Birošíková, V. Darmová 5.A, žiačky 1. miesto

- II. kolo, reprezentovali nás R. Muzika, N. Muziková, S. Janíková, M. Jarošová, M. Janči 4.A – žiaci 3. miesto, žiačky 1. miesto

- III. kolo, reprezentovali nás R. Muzika, N. Muziková, S. Janíková, M. Jarošová, M. Janči 4.A – žiaci 5. miesto, žiačky 1. miesto

- celkové poradie žiaci 5. miesto, žiačky 2. miesto

Florbal – „Živé miesta“

- reprezentovali nás R. Muzika, N. Muziková, M. Kosa, M. Jarošová, M. Janči, L. Zajvald 4.A, N. Višňáková 3.A – žiačky 1. miesto, žiaci 5. miesto

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat ZŠ

- reprezentovali nás A. Kubík 6.A, E. Hromádková, A. M. Kapallová, J. Geleta 7.A, D. Mokryš 9.A

- dievčatá 2. miesto, chlapci 3. miesto

Mladý záchranár civilnej ochrany - okresné kolo

- reprezentovali nás :

družstvo 4: A. Kmošková, K. Súkeníková 8.A, T. Kubík, P. Pavlus 5.A – 1. miesto

družstvo 2: T. Kubalová 8.A, B. Madigár, M. Rudinec 9.A, N. Berešíková 6.A – 2. miesto družstvo 1: J. Hromádka,  J. Piják, S. Zahradníková 8.A, S. Vendrinská 6.A – 3. miesto

družstvo 3: D. Mrvečková, J. Geleta, V. javoríková 7.A, F. Višňák 6.A – 4. miesto

družstvo 5: V. Darmová 5.A, A Mičicová, M. Belanec, D. Bielik 6.A – 5. miesto

- žiakov pripravovali  p. vych. Kekelyová a p. uč. Berešíková

Mladý záchranár civilnej ochrany - krajské kolo 

družstvo 4: A. Kmošková, K. Súkeníková 8.A, T. Kubík, P. Pavlus 5.A

družstvo 2: N. Sýkorová, B. Madigár, M. Rudinec 9.A, N. Berešíková 6.A – postup do celoslovenského kola

družstvo 1: J. Hromádka,  J. Piják, T. Kubalová 8.A, S. Vendrinská 6.A

- žiakov pripravovali  p. vych. Kekelyová a p. uč. Berešíková

Majstrovstvá Slovenskej republiky „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“

- reprezentovali nás N. Sýkorová, B. Madigár a M. Rudinec 9.A, N. Berešíková 6.A – 15. miesto, najlepšie umiestnenie z družstiev zo Žilinského kraja

- žiakov pripravila p. vych. Kekelyová

Minigolf - školská súťaž:

- malá dráha: 1.miesto V. Darmová 5.A

                       2.miesto S. Balík 7.A

                       3.miesto D. Macúš 6.A

- koordinátor súťaže p. uč. Ščambová

Atletický trojboj ŠKD

- výber žiakov ŠKD,

- žiakov pripravili p. vych.  Dudková a Kekelyová

Olympijský deň  

- školské športové dopoludnie

- koordinátori p. uč. Wágnerová a Gregová

Vyhodnotenie športových disciplín:  (1.-4.ročník )

1.pingpong :

1.miesto :        M. Macúšová (4.A) 

2.miesto :         J. Kuba (4.A)

3.miesto :        T. Hruška (4.A)

2. skok do diaľky z miesta

1.-2.ročník :                                      3.-4.ročník :

1.miesto :      P. Hošták (1.A)                      1.miesto :M. Janči (4.A)

2.miesto :     N. Belancová (2.A)                2.miesto :F. Trubačik (4.A)

3.miesto :     S. Síleš (1.A)                          3.miesto: T. Svrček (3.A)

3. Preskok cez švihadlo

 1.miesto:                L. Zajvald (4.A) 

2.miesto:                V. Kriváčková (1.A) 

3.miesto:               M. Kosa  (4.A)

4.vytrvalostný  beh  : 2 - 4  kolá  okolo umelej trávy 

1.-2.ročník :                                            3.-4.ročník :

1.miesto:  A. Svystyak (2.A)                             1.miesto: A. Hudec (3.A)    

2.miesto:  K. Kubalová (2.A)                            2.miesto: L. Zajvald (4.A)

3.miesto:  D. Škulavík (1.A)                              3.miesto: T. Svrček (3.A)

5.šprint na 40 m

1.-2.ročník :                                          3.-4.ročník :

 1.miesto: T. Minarčin (1.A)                             1.miesto: M. Janči (4.A)

 2.miesto: D. Škulavík (1.A)                             2.miesto: A. Hudec (3.A)

  3.miesto:K. Kubalová  (2.A)                          3.miesto: A. Pavlus (3.A)                     

6.streľba futbalovou loptou na bránu

1.miesto : A. Pavlus (3.A)

2.miesto : N. Muziková  (4.A)

3.miesto : A. Višňák (2.A)

Najlepší športový kolektív – 4.A trieda 22 b

(45-zlaté, 4-strieborné, 2-bronzové medaily)

Vyhodnotenie športových disciplín:  (5.-9.ročník )

1.hod basketbalovou loptouna kôš

Disciplína nebola vyhodnotená na základe nesplnenia pravidiel a podmienok disciplíny športovcami

2. preskok cez švihadlo

  D:  1.miesto : E. Hromádková (7.A)

       2.miesto : A. Kapallová (7.A

      3.miesto : S. Hoštáková (5.A)

3.vytrvalostný  beh   10 -  kôl  okolo umelej trávy 

  D: 1.miesto : L. Holtanová (7.A)

      2.miesto :   L. Jarošová (8.A)

      3.miesto :   V. Turoňová  (5.A)                                                                                          

Ch: 1.miesto :   D. Trubačik (8.A)

       2.miesto :  M. Vlček (9.A)                  

       3.miesto :  D. Svystyak (5.A)       

  4.šprint na 60 m

 D:      1.miesto :V. Javoríková (7.A)

          2.miesto : E. Hromádková (7.A)                     

          3.miesto : T. Nová (6.A)     

Ch:   1.miesto:  D. Trubačik (8.A)

         2.miesto : M. Vlček (9.A)

         3.miesto: M. Bugáň (9.A

5. bedminton -   prihrávky vo dvojiciach

1.miesto : N. Sýkorová –N. Červeníková (9.A)

2.miesto : A. Kmošková – D. Bugáň (8.A)

3.miesto : I. Kocúrová – F. Višňák (6.A)

7.streľba futbalovou loptou na bránu

1.miesto :M. Pečalka  (7.A)

2.miesto : T. Kubík (5.A)

3.miesto : D. Janda  (5.A)

8.hod kriketovou loptičkou

5.-6. ročník :                                                  7.-9.ročník :

D : 1.miesto : A. Škulavíková (5.A)                1.miesto : V. Javoríková (7.A)

      2.miesto : A. Mičicová (6.A)                     2.miesto : A. Kapallová (7.A)

      3.miesto : V. Turoňová (5.A)                     3.miesto : N. Šusteková (7.A)

CH: 1.miesto : A. Kubík (6.A)                        1.miesrto: M. Bugáň (9.A)          

       2.miesto : S. Janík (6.A)                           2.miedsto: J. Hromádka (8.A)

       3.miesto : S. Kmošek (5.A)                      3.miesto : A. Kolibač (8.A)

Vedomostný test :

1.miesto :  N. Berešíková  (6.A) – 30 b

                  P. Jančiová (9.A)      – 30b

Najlepší športový kolektív – 7.A trieda 22 b

(5-zlatých, 3-strieborné, 1-bronzová medaila)

Prehľad získaných medailí – bodov

1.A  =    2 ZM, 2 SM,2 BM     = 12 bodov

2.A  =   1 ZM, 2 SM, 2 BM     = 10 Bodov

3.A  =   2 ZM, 1 SM, 3 BM     = 11 bodov

4.A  =  4 ZM, 4 SM, 2 BM    =  22 bodov  - najúspešnejší kolektív  1.stupňa  – 10 medailí

5.A  = 1 ZM, 1 SM, 6 BM      = 11 bodov

6.A  = 1 ZM, 2 SM ,3 BM     = 10 bodov

7.A  = 5 ZM, 3 SM, 1BM      = 22 bodov- najúspešnejší kolektív 2.stupňa  - 9 madailí

8.A  = 2 ZM, 3 SM, 1 BM    =  13 bodov

9.A  = 2 ZM, 2 SM, 1 BM    =  11 bodov

Školská súťaž – vybíjaná

súťaže sa zúčastnilo 5 zmiešaných družstiev – tímov  žiakov 5.-9.ročníka, v každom družstve boli zástupcovia všetkých ročníkov

 - výsledky súťaže :  1.miesto TÍM č.4  - 8 bodov (M.Rudinec, B.Madigár, J.Hromádka, M.Zajvald, V.Javoríková, A.Kapallová, S.Janík, F.Višňák, S.Kmošek, D.Janda)

                                 2.miesto TÍM č.1 – 6 bodov (D.Mokryš, M.Hruška, M.Kopasek, J.Pijak, S.Šalata, M.Pečalka, D.Bielik, D.Macúš, Š.Svrček, D.Svystyak)

                                 3.miesto TÍM č.5 – 4 body (D.Blanárik,  M.Bugáň, A.Škulavíková, M.Virdzeková, S.Škulcová, S.Rebrošová, M.Brňak, S.CHrobáková, T.Kubalová, L.Jarošová )

                                 4.miesto TÍM č.2 – 2 body (N.Sýkorová, N.Červeníková, S.Tkáčiková, S.Záhradníková, E.Hromadková, N.Šusteková, M.Holtan, A.Kubík, L.Palaťková, S.Hoštáková)

                                 5.miesto   TÍM č.3 – 2 body (P.Šalata, M.Vlček, K.Súkeníková, D.Bugáň, F.Lalinský, M.Griga, T.Nová, K.Hudecová, P.Pavlus, M.Ragula)

Školská súťaž – florbal :

- súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev z každého ročníka 5.-9.

- výsledky súťaže :    1.miesto – 8.ročník

                       2.miesto -  6.ročník

                       3.miesto – 9.ročník

                       4.miesto -  7.ročník

                       5.miesto – 5.ročník  

Súťaž o najvytrvalejšiu triedu

- žiaci jednotlivých tried získavali body za čistotu a poriadok v triedach, a vo svojich šatniach. Víťazné triedy získali ovocnú odmenu (1. štvrťrok – 4.A, 9.A, 2. štvrťrok – 1.A , 9.A, 3. štvrťrok -1.A, 9.A ). Celkovými víťazmi sa stali 1.A a 9.A

Dopraváčik

- školská súťaž pre ročníky 1.-4.,

- teoretická časť – dopravné predpisy, pravidlá a značky. Súťaž mala 7 kôl (pripravila p. uč. Ševecová). Po každom kole boli vyžrebovaní traja žiaci, ktorí správne odpovedali na pripravené otázky a boli odmenení sladkou odmenou,

praktická časť testovala zručnosť v jazde na bicykli alebo kolobežke:

- bicykle 1. a 2. roč.: T. Minarčin - 1. miesto, M. Sidor – 2. miesto, L. Dubač – 3. miesto, K. Kubalová, K. Pinková – 4. miesto

- kolobežky 1. a 2. roč.: A. Svystyak – 1. miesto, L. Orieščiková – 2. miesto

- bicykle 3. a 4. roč.: M. Janči – 1. miesto, J. Svrček – 2. miesto, M. Dubač – 3. miesto

- kolobežky 3. a 4. roč.: N. Žabková – 1. miesto

Cezpoľný beh

– školská súťaž, družstvá, súťažili v behu a na jednotlivých stanovištiach plnili úlohy a odpovedali na otázky z civilnej ochrany, dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy a pobytu a pohybu v prírode.

Výsledky v jednotlivých kategóriach:

1. a 2. roč.:

 1. miesto 2. roč. – kapitán A. Javorík

 2.miesto 1. roč.- kapitán J. Žabka
 3. miesto 1. roč. – kap. M. Sidor

3. a 4. roč.:

 1. miesto 3.roč. – kap. A. Hudec

 2. miesto 4. roč. – kap. M. Jarošová

 3. miesto 4. roč. – kap. L. Zajvald

5. a 6. roč.:

 1. miesto 5. roč. – kap. Š. Svrček

 2. miesto 5. roč. – kap. M. Ragula

 3. miesto 6. roč. – kap. S. Janík

7., 8. a 9. roč.:

 1. miesto 8 roč. – kap. M. Zajvald

 2. miesto 7. roč. – kap. V. Javoríková

 3. miesto 9. roč. – kap. Nikola Sýkorová

Týždeň farieb

– medzitriedna súťaž žiakov 1.-9. ročníka, súťaž koordinovala členka žiackeho parlamentu Lucia Holtanová zo 7.A triedy:

1.miesto - 4. A