Usmernenie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

dňa 3. apríla 2023 (pondelok) v čase od 14.00 do 18.00 hodiny

a 4. apríla 2023 (utorok) v čase od 14.00 do 17.00 hodiny

v novej budove školy na druhom poschodí.

 

Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.

K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa - originál.

Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje (dieťa alebo rodič je chorý) alebo máte iné vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte školu na tel. čísle: 0414212443 alebo 0911972123.

Žiadosť o prijatie do základnej školy môže zákonný zástupca podať prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke školy. Prihlášku nie je potrebné tlačiť, bude pripravená v škole a v deň zápisu ju zákonný zástupca podpíše.

Pri zápise dieťaťa základná škola vyžaduje:

- osobné údaje o dieťati - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo a adresa trvalého pobytu dieťaťa;

- osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, elektronická schránka).

V prípade, že nemáte možnosť podať prihlášku elektronicky, sú potrebné k zápisu tieto tlačivá:

Prihlaska_na_vzdelavanie_v_zakladnej_skole.pdf

Dotaznik_k_zapisu_do_1rocnika.doc

Zákonný zástupca si môže potrebné tlačivá stiahnuť z našej internetovej stránky a priniesť už vyplnené v deň zápisu    do školy alebo si ich vypíše pri zápise v škole.

 

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
  • vec nezenesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonnéh zástupcu)

Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

V prípade, ak:

  • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,
  • dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Pisomne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá riaditeľovi základnej školy spolu  s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť,  je povinnosťou rodiča zapísať ho do ZŠ  a zároveň požiadať riaditeľa školy na základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu,            o pokračovanie plnenia  povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.mája 2023) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárnoho vzdelávania.

Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PV.doc

Informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_ppv.doc

Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca predkladá aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

Tešíme sa na Vás!