Školská jedáleň

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

1. Strava sa prihlasuje na začiatku a počas školského roka na základe zápisného lístka.

2. Strava sa odhlasuje deň vopred do 14,00 hod.! V prípade ochorenia dieťaťa do 7,00 hod. ráno v ten deň. Školské akcie ako sú výlety, branné cvičenia, exkurzie, športové akcie a pod. do 48 hod. vopred na tel. čísle 041/4213301 a na tel. čísle 0950 629 339 aj formou sms. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.

3. Dieťa/žiak, ktorý spĺňa podmienky na dotáciu k stravovacím návykom, má nárok na obed iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré spĺňa podmienky na dotáciu k stravovacím návykom. Ak dieťa/žiak nie je prítomné v škole, nemá nárok na stravu. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.

5. Výdaj obeda od 11,30 hod. do 13,30 hod.

6. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín:

Veková skupina stravníkovDesiataObed   
OlovrantNákup potravínČiastočné režijné nákladyStravný lístok celkom Úhrada zákonného zástupcu mesačne
stravník MŠ 0,45 €1,10 € 0,35 €1,90 €
0,- €1,90 €38,- €
stravník ZŠ I. stupeň-1,50 €  -1,50 €
0,- €1,50 €30,- €
stravník ZŠ II. stupeň -1,70 €  -1,70 €
0,- €1,70 €34,- €
Dospelí stravníci -5,21 €  -2,20 €3,015,21 €-

7. Spôsoby úhrady stravného:

Poštovou poukážkou alebo prevodom z osobného účtu v banke na účet školskej jedálne.

Pri úhrade od augusta /už na mesiac september/je potrebné uviesť pridelený variabilný symbol - EduID - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi. Pri nezadaní správneho variabilného symbolu nebude platba akceptovaná. Výnimka: novo prijaté dieťa/žiak, ktorý nemá EduID, mu budepridelené v priebehu septembra, dovtedy zadajú do  poznámky: meno, priezvisko dieťaťa/žiaka, ročník, MŠ alebo ZŠ.

Upozornenie: Ak úhrada za stravu nebude včas zrealizovaná (do 25. dňa v mesiaci vopred), nebude Vášmu dieťaťu/žiakovi poskytnutá strava v nasledujúcom mesiaci.

Vyúčtovanie stravného sa realizuje po skončení školského roka. Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na účet uvedený v zápisnom lístku raz ročne v mesiaci júl.

8. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet školskej jedálne SK41 0200 0000 0033 6072 7557.

9. Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,30 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

10. Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo platenia včas oznámte!

11. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v kancelárii školskej jedálne.