Záujmové útvary

Informácia pre žiaka a jeho rodiča

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému kraskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.

Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školských zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 30. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

Termíny 2021

Subjekt

Úloha

Termín

 

 

 

ZŠ, SŠ (vrátane špeciálnych škôl)

Vydajú všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP)

do 10.9.2021

ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia

Prijmú od žiakov vzdelávacie poukazy

do 24.9.2021

ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia

Odošlú na server pomocou internetu informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia svojim zriaďovateľom protokol (PVP) o odoslaných informáciách

do 30.9.2021

Zriaďovatelia

Zhromaždia protokoly (PVP) od svojich škôl a školských zariadení

Odošlú na server informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia na OÚ OŠ protokol (PZ)
o odoslaných informáciách

do 7.10.2021