Záujmové útvary

Informácia pre žiaka a jeho rodiča

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 29. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému regionálnemu úradu školskej správy počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.

 

Termíny 2023

Subjekt

Úloha

Termín

 

 

 

ZŠ, SŠ (vrátane špeciálnych škôl)

Vydajú všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP)

do 8.9.2023

ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia

Prijmú od žiakov vzdelávacie poukazy

do 25.9.2023

ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia

Odošlú na server pomocou internetu informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia svojim zriaďovateľom protokol (PVP) o odoslaných informáciách

do 29.9.2023

Zriaďovatelia

Zhromaždia protokoly (PVP) od svojich škôl a školských zariadení

Odošlú na server informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia na OÚ OŠ protokol (PZ)
o odoslaných informáciách

do 9.10.2023