Základné informácie výchovnej poradkyne :

 


  • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
  • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
  • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciach stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)


informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy.
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl - termín: november - december.

Vo februári a apríli sa po potvrdení prihlášky žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy posiela na príslušnú strednú školu.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné - 6., 7., 8., polročné 9. a výsledky Testovania 9.