Úspechy našich žiakov v šk. roku 2019/2020

Aj v tomto školskom roku  sa naši žiaci zodpovedne pripravovali na súťaže a reprezentovali svoje triedy a našu základnú školu. Mnohí nemohli uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v okresných a krajských kolách súťaží, pretože boli z dôvodu mimoriadnej situácie zrušené. Napriek tomu ďakujeme žiakom za snahu a reprezentáciu a všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.

KULTÚRA A UMENIE

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 – v okresnom kole nás reprezentovala Klaudia Súkeníková z 9.A – 6. miesto,

 - žiačku pripravovala p. uč. Zipserová

 

Hviezdoslavov Kubín

- školské kolo recitačnej súťaže

I. kategória 2. - 4. ročník

Poézia:

1. miesto Nella Višňáková, 4. A (postup do okresného kola)

2. miesto Vaneska Jantošíková, 2. A

3. miesto Viktória Šidlová, 3. A

Próza:

1. miesto Filip Holtan, 3. A (postup do okresného kola)

2. miesto Nelly Lindušková, 4. A

 

II. kategória 5. - 6. ročník

Poézia:

1. miesto Natália Mrvečková, 5. A (postup do okresného kola)

2. miesto Alexandra Kubíková, 6. A

Próza:

2. miesto Liliana Palaťková, 6. A 

3. miesto Elissa Sládeková, 5. A

 

III. kategória 7. - 9. ročník

Poézia:

1. miesto Soňa Vendrinská, 7.A (postup do okresného kola)

2. miesto Timea Tkáčiková, 7. A

3. miesto Klaudia Súkeníková, 9. A

Próza:

1. miesto Lucia Holtanová, 8. A (postup do okresného kola)

- žiakov pripravovali p. uč. Kubalová, p. uč. Wágnerová, p. uč. Ševecová, a p. uč. Zipserová

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

- úspešní riešitelia Samuel Balík 8. A a Alexandra Kubíková 6.A nás reprezentovali v okresnom kole

- žiakov pripravovali p. uč. Berešíková a p. uč. Frndová

 

Biblická olympiáda 

- triedne kolá prebehli v 6. – 9. ročníku, víťazi sa pripravovali na dekanátne kolo Lucka Holtanová, Ema Mináriková 8.A,Timea Boráková 9.A,

- žiakov pripravovala p. uč. Pčolinská

 

Vianočný zvonček

- nadané deti súťažili v spievaní zimných piesní i vianočných kolied, 

- výsledky :


1.      a 2. roč.:                                                         3. a 4. roč.:

1.      miesto: Matej Sidor (2.A)                             Kristína Kapliková (4.A)

2.      miesto: Vanesa Nová (1.A)                           Alexej Višňák (3.A)

3.      miesto: Matej Kaplik (1.A)                           Nella Višňáková (4.A)

 - žiakov pripravovala p. uč. Hlatká

 

Výtvarné súťaže

- žiaci 5. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Ekoposter – ochrana ŽP a do súťaže Záchranárik – CO, tiesňové linky 150, 155, 158, 112,

- žiakov pripravovala p. uč. Obernauerová

 

MATEMATIKA, INFORMATIKA A SVET PRÁCE

Matematická olympiáda

- v okresnom kole násreprezentovali  Lukáš Zajvald 5. A a Alexandra Kmošková 9. A

- žiakov pripravovali p. uč. Palúchová a p. uč. Plošticová

 

Klokan

- medzinárodná matematická súťaž,

- z ročníkov 1. - 4. sa zapojilo 44 žiakov,  toho 6 žiakov riešilo online a ostatní papierovou formou,

- z ročníkov 5. – 9. bolo prihlásených  28 žiakov,

- súťaž bola zrealizovaná online formou,

- najúspešnejšia riešiteľka Ema Mináriková 8.A 95 %

Technická olympiáda

- v okresnom kole nás úspešne reprezentovali  Filip Višňák 7. A, Ján Hromádka a Michal Zajvald  9. A – umiestnili sa na 1. mieste a postúpili do krajského kola,

- žiakov pripravovala p. uč. Obernauerová

 

Matematická Pytagoriáda

- do  školského kola sa zapojilo  21 tretiakov a štvrtákov, úspešní riešitelia postúpili do okresného kola - Filip Holtan, Karolína Pinková, Nina Belancová, Matúš Kuba z 3.A, Dorota Palaťková, Adrián Pavlus, PeterHruška, Matúš Tichý, Patrik Berešík  zo 4.A,

- žiakov pripravovali p. uč. Wágnerová a p. uč. Ševecová,

- z ročníkov 5.-9. sa zapojili:

5.ročník: 13 žiakov
6. ročník: 6 žiakov
7. ročník: 7 žiakov
8. ročník: 5 žiakov
- postupujúci do okresného kola:

5. ročník: Lukáš Zajvald
6. ročník: Peter Macúš, Vanesa Darmová
7. ročník: Adam Kubík, Domik Bielik, Soňa Vendrinská
8. ročník: Lucia Holtanová, Ema Mináriková, Matej Pečalka
  

- žiakov pripravovali p. uč. Plošticová a p. uč. Palúchová

 

iBobor 

- informatická súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka

- žiakov pripravovala p. uč. Plošticová

 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

Biologická olympiáda  kat. C

- reprezentovala nás Lucia Holtanová 8. A - 1. miesto - postup do krajského kola a Ema Mináriková 8.A,

- žiačky pripravovala p. uč. Podoláková


Chemická olympiáda

- žiačky z deviateho ročníka sa zúčastnili „online“ okresného kola z chémie,

- umiestnili sa nasledovne:

Timea Boráková – 3. miesto, Klaudia Súkeníková – 5. miesto a Nina Mrázová – 9.miesto. T. Boráková a K. Súkeníková boli úspešné riešiteľky,

- žiačky pripravovala p. uč. Berešíková 


Geografická olympiáda

- úspešní riešitelia, ktorí postúpili do okresného kola Tomáš Hruška 5.A, Stanislav Kohút 5.A, Marek Dubač 5.A, Vanesa Darmová 6. A, Liliana Palaťková 6. A, Tomáš Kubík 6. A, Daniela Mrvečková 8. A, Matej Pečalka 8. A, Timea Boráková 9. A, Sofia Tkáčiková 9. A

- v okresnom kole sa umiestnili  Vanesa Darmová 6. A – 3. miesto, Timea Boráková 9. A – 2. miesto, Sofia Tkáčiková 9. A – 3. miesto

- žiakov pripravovala p. uč. Palúchová


Všetkovedko

- celoslovenská súťaž, ktorá  testovala znalosti žiakov z matematiky, slovenského i anglického jazyka, vlastivedy i prírodovedy,

- 2 žiaci získali veľký diplom s titulom Všetkovedko a 20 žiakov malý diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Žiačka Dorota Palaťková  4.A získala aj diplom Všetkovedko našej školy, pretože bola z našej školy najúspešnejšia riešiteľka.

 

ZDRAVIE A POHYB

- na príprave žiakov na športové súťaže sa podieľali vyučujúci telesnej a športovej výchovy p. uč. Gregová, p. uč. Wágnerová, p. uč. Berešíková, p. uč. Ščambová, p.r. Hromádka.

 

Cezpoľný beh

- v okresnom kole nás úspešne reprezentovali Vanessa Javoríková , Erika Hromádková, Lucia Holtanová  8.A, Dávid Svystyak 6.A, Dávid Trubačík, Michal Zajvald 9.A

- chlapci postúpili do krajského kola

 

Bedminton

- v okresnom kole nás úspešne reprezentovali Adam Kubík 7.A, Vanessa Javoríková 8.A, Slávka Zahradníková, Michal Zajvald 9.A, umiestnili sa na 1. mieste a postúpili do krajského kola

 

Florbal nás baví

– florbalová liga pre mladších žiakov a žiačky,

- I. kolo – úspešne nás reprezentovali Nikola Muziková, Šarlota Školníková, Magdaléna Jarošová, Marek Janči, Roman Muzika 5.A, Michaela Virdzeková, Vanesa Darmová, Peter Pavlus, Sebastián Kmošek, Matej Ragula 6.A

- II. kolo – úspešne nás reprezentovali Nella Višňáková 4.A, Nikola Muziková, Šarlota Školníková, Magdaléna Jarošová 5.A, Michaela Virdzeková, Vanesa Darmová 6.A – 2. miesto

 

Vianočná súťaž v streľbe zo vzduchovky žiakov a žiačok ZŠ

- úspešne nás reprezentovali Nina Berešíková, Soňa Vendrinská, Filip Višňák 7.A, Ján Hromádka, Alexandra Kmošková, Klaudia Súkeníková 9.A – obsadili 2. miesto,

- žiakov pripravovala p. uč. Berešíková

 

Vianočný turnaj v halovom futbale najmladších žiakov

- úspešne nás reprezentovali Adrián Pavlus, Tomáš Svrček, Patrik Berešík 4.A, Nikola Muziková, Roman Muzika, Marek Janči, Filip Trubačík, Michal Zajvald 5.A

- 4. miesto

 

Vianočný turnaj vo futsale starších žiakov

- úspešne nás reprezentovali Dávid Svystyak, Matej Ragula 6.A, Matej Brňák, Samuel Janík, Adam Kubík, Filip Višňák 7.A, Ján Hromádka, Andrej Kolibač, Dávid Trubačík, Michal Zajvald 9.A

 

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat ZŠ

- úspešne nás reprezentovali Erika Hromádková, Alžbeta Mária Kapallová, Simona Rebrošová, Jakub Geleta , Marek Griga 8.A, Ján Hromádka 9.A

- dievčatá 1. miesto – postup do krajského kola, chlapci 4. miesto

 

Štafetový maratón

- celoškolská súťaž, do ktorej sa zapojilo  166 žiakov, každá trieda počas tridsiatich minút behala okruhy okolo ihriska s umelou trávou,

- triedne kolektívy medzi sebou súťažili o to, kto odbehne najviac okruhov,

- poradie víťazov:

1. stupeň

1. miesto ... 4. A (14 žiakov, 70 okruhov spolu, žiak priemerne odbehol 5 okruhov)

2. miesto ... 2. A (19 žiakov, 86 okruhov spolu, žiak priemerne odbehol 4,53 okruhu)

3. miesto ... 3. A (21 žiakov, 89 okruhov spolu, žiak priemerne odbehol 4,24 okruhu)

2. stupeň

1. miesto ... 9. A (17 žiakov, 110 okruhov spolu, žiak priemerne odbehol 6,47 okruhu)

2. miesto ... 8. A (16 žiakov, 102 okruhov spolu, žiak priemerne odbehol 6,38 okruhu)

3. miesto ... 7. A (20 žiakov, 103 okruhov spolu, žiak priemerne odbehol 5,15 okruhu)

 

Florbalový turnaj

- školský turnaj medzi 5 vylosovanými družstvami, do turnaja sa zapojilo 25 žiakov z druhého stupňa,

- jednotlivé družstvá odohrali medzi sebou pätnásťminútové zápasy,

- najúspešnejší tím súťažil pod číslom 5 - zvíťazil vo všetkých zápasoch Nikola Muziková 5.A, Matej Ragula 6.A, Samuel Janík 7.A, Ema Mináriková 8.A a Matúš Kopásek 9.A

 

Školský turnaj v minigolfe

- najviac sa darilo na malej aj veľkej dráhe Filipovi Višňákovi zo 7.A

 

Súťaž o najvytrvalejšiu triedu

- žiaci jednotlivých tried získavali body za čistotu a poriadok v triedach, a vo svojich šatniach, - uskutočnilo sa iba prvé vyhodnotenie za november, december a január,

- z ročníkov 1. – 4. boli najúspešnejší žiaci 1.A,

- z ročníkov 5. – 9. boli najúspešnejší žiaci 6.A

 

Farebný týždeň

– medzitriedna súťaž žiakov 1.-9. ročníka, súťaž koordinovala členka žiackeho parlamentu Lucia Holtanová z 8.A triedy,

1.miesto - 8. A – počas celého týždňa 100% zapojenosť žiakov – odev v určenej farbe